កាលិកបត្រ STEM-ICT

Action Research Project (បណ្ដុំអត្ថបទស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ)

Science Direct (បណ្ដុំកាលិកបត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ)

Research in Education and Science (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវអប់រំ និងវិទ្យាសាស្ត្រ)

OECD Library (បណ្ដាល័យទូរនិម្មិតអង្គការ OECD)

Educational Policy Analysis Archives (បណ្ណារសារស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអប់រំ)

Educational Science (បណ្ដុំអត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ)

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ STEM)

SEAMEO STEM-ED (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ STEM របស់សមាគម SEAMEO)

Journal of Baltic Science Education (អត្ថបទស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ)

Journal of Education and e-Learning Research (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ e-Learning)

 

ICT

Collection of 500 ICT Articles in Education (បណ្ដុំអត្ថបទស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធ ICT)

International Journal of Education and Development Using ICT (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍអប់រំ និង ICT)

International Journal of Information and Education Technology (IJIET) (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ ICTក្នុងអប់រំ)

Journal of Education and e-Learning Research (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវអប់រំ និងការរៀនពីចម្ងាយ)

Journal of ICT in Education-JICTIE (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ ICT ក្នុងអប់រំ)

Journal of Technology Education 

 

Semantic Scholar

Scientific Research Publishing (បណ្ដុំអត្ថបទស្រាវជ្រាវ)

MDPI Open Access (បណ្ដុំអត្ថបទស្រាវជ្រាវ)

EUROPEAN-AMERICAN JOURNAL (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបនិងអាមេរ៉ិក)

Canadian Center of Science and Education (កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំកាណាដា)

SCIENCE PG (បណ្ដុំកាលិកបត្រ)

International Knowledge Sharing Platform

LearnTechLib

 

APPLICATION

Mindomo សម្រាប់បង្កើតក្រាហ្វដែលមានអន្តរកម្មនឹងគ្នា

 

DISSERTATION

Swedish Dissertation និក្ខេបបទនៃសាកលវិទ្យាល័យស្វីស